Bereket, zenginlik ve rızık bolluğu için

Tesbih Hakkında Bilgi / İçeriği

Bereketin artması, fakirlikten kurtulmak, zenginliğe kavuşmak için günde 7 tane Karınca Duası

Arapça Okunuşu

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illAllahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr

Türkçe Meali

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin, İsmailin, İshak ve Yakubun Rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren Rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegâne Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed(s.a.v) Allah’ın Elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, Senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri)

0 Defa Tamamlandı

0 / 7

11 Defa Okuyana 40 Milyon Sevap

Tesbih Hakkında Bilgi / İçeriği

Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.a.v) Hadis-i Şerif'te;
Bu duayı günde on bir kere okuyana 40 milyon sevap yazılır. (Tirmizi Müsned)

Anlatım Linki : https://www.youtube.com/watch?v=-1NCQxsef-E

Arapça Okunuşu

Eşhedü en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh ilâhen vâhiden sameden lem yettehiz sâhibeten ve lâ veleda ve lem yekün lehu küfüven ehad

Türkçe Meali

Allah'tan başka ilah olmadığına bir ve ortağı olmadığına şahitlik ederim. O birdir. Samed'tir. (Hiçbir şeye muhtaç değildir, aksine herşey ona muhtaçtır.) Eş veya çocuk edinmemiştir. Hiçbir şey O'nun dengi değildir.

0 Defa Tamamlandı

0 / 11

Cennet Müjdesi

Tesbih Hakkında Bilgi / İçeriği

Hadis-i şerifte buyruldu ki, “Kim 70 bin ‘Lâ ilâhe illAllah’ derse, ölmeden önce Cennet ile müjdelenir.” (Kelime-i Tevhidin Fazileti S. 47)

Kelime-i Tevhid için hadisler;

Cabir (R.A)'den rivayetle Resulullah (S.A.V) şöyle buyurmuştur:
"Zikrin en faziletlisi 'La ilahe illAllah' ve duanın en faziletlisi de 'Elhamdülillah'dır." (İbn Mace, Nesai, İbn Hıbban, Hakim)

Ebu Hureyre (R.A) der ki: Resulullah (S.A.V)'a: "Ya ResulAllah! Kıyamet gününde senin şefaatinle insanların en mutlusu kimdir?" diye sordum. Resulullah (S.A.V) şöyle buyurdu:
"Ey Ebu Hureyre! Senin hadise olan düşkünlüğünü gördüğümden dolayı, bu hadisi senden önce hiçbir kimsenin sormayacağını zannetmiştim. Kıyamet gününde benim şefaatimle insanların en mutlusu, kalbinden içtenlikle 'La ilahe illAllah' -Allah'dan başka hiçbir ilah yoktur- diyen kimsedir." (Buhari)

"Lâ ilâhe illAllah, cennetin anahtarıdır." (Buhari)

Arapça Okunuşu

Lâ ilâhe illAllah

Türkçe Meali

Allah'tan başka İlah yoktur.

0 Defa Tamamlandı

0 / 70,000

Dileklerin Gerçekleşmesi İçin

Tesbih Hakkında Bilgi / İçeriği

Herhangi bir dileğin gerçekleşmesi için Ayet-el Kûrsi 313 kere okunduğunda, dünya ve Ahiret hakkındaki o istek ALLAH'ın C.C. izniyle hasıl olur

Tam 313 kere okunmalı, eksik, fazla okunmamalıdır. Sayının önemi büyüktür .

Arapça Okunuşu

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

Türkçe Meali

Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.
Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.
Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.
O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.)
O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,
O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.
O, yücedir, büyüktür.

0 Defa Tamamlandı

0 / 313

Bağışlanma Zikri

Tesbih Hakkında Bilgi / İçeriği

Okuduğu gün veya gecede yahut ayda ölenin, bağışlanmış olarak ölmesine vesile olan zikir

Bir gün içinde kim bunu okursa veya bir gece içinde okursa yahut bir ayın içinde okursa veya okuduğu gün ölürse veya okuduğu gece,gece çıkmadan ölürse veya okuduğu ayın içinde ölürse günahları affedilmiş olarak ölür. Günahsız ölür.

Peygamber efendimizden(S.A.V) Cübbeli Ahmet Hocadan Nakil

Arapça Okunuşu

1) La ilahe illAllahu vahdehu vAllahuekber
2) La ilahe illAllahu vahdeh
3) La ilahe illAllahu la şerikeleh
4) La ilahe illAllahu lehül mülkü velehül hamd
5) La ilahe illAllahu vela havle vela kuvvete illa billah.

Türkçe Meali

Anlatım Linki : https://www.youtube.com/watch?v=8c3dsf9hbkI

0 Defa Tamamlandı

0 / 1

Her Türlü Sıkıntıda veya İstekte

Tesbih Hakkında Bilgi / İçeriği

Salat-ı Tefriciye Duası

Çok önemli işlerin gerçekleşmesi için bu salavât (4444) defa okunur. Gelecek musibetlerden (belâ ve kazalardan) korunmak ve kurtulmak için de (4444) defa okunur. Altından kalkamadığın musibetlerin gitmesi için de aynı şekilde okunur. Bu dua paylaştırılabilir. Sayısına çok dikkat etmek gerekir. Bir kilidin anahtarı nasıl düzenliyse buda 4444ten ne bir az nede bir fazla okunur. Neticede anahtarın bir ucu uzunsa veya kısaysa kilidi açmaz.

Arapça Okunuşu

Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil’ükadü, ve tenfericü bihil’kürabü, ve tükdâ bihil’havâicü, ve tünâlü bihir’regâibü, ve hüsnül’havâtimi, ve yüsteskal’ğamâmü bivechihil’ kerimi, ve alâ âlihi ve sahbihî fi külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli mâ’lûmin lek.

Türkçe Meali

Allâh’ım, kendisi hürmetine düğümler çözülen, gamlar-kederler açılan, ihtiyaçlar giderilen, isteklere, hüsn-ü hâtimelere güzel âkibetlere nâil olunan, kerem (cömertlik) sahibi yüzü-suyu hürmetine bulutların sulandığı, Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e ve onun âl ve ashâbına; her bakış ve her nefeste ve zâtinca mâlum olanların sayısınca, kâmil bir rahmet ve tam bir selâmet ihsan eyle.

0 Defa Tamamlandı

0 / 4,444