Ezber Testi Dinle
Allah

1. Allah

Kendinden başka ilah bulunmayan Cenabı Hakkın asıl adıdır. O'nun zat ve özel ismidir. Diğer isimler fiilleri, sıfatları ve tecellileri ile ilgilidir

Er-Rahman

2. Er-Rahman

Dünyada bütün mahlûkata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden

Er-Rahim

3. Er-Rahim

Ahirette, sadece müminlere acıyan, merhamet eden

El-Melik

4. El-Melik

Çok mülkü olan, her şeyin sahibi ve Malikî, onları terbiye edip yetiştiren, mülk ve güç veren

El-Kuddüs

5. El-Kuddüs

Her türlü çirkinlik, noksanlık ve ayıplardan uzak, tertemiz, bütün kemal sıfatları kendisinde toplayan, güzellik, iyilik ve faziletlerle övülen

Es-Selam

6. Es-Selam

Eksiklik, âcizlik, hastalık, ölüm ve benzeri şeylerden salim olan kullarına güven ve selamet veren

El-Mü'min

7. El-Mü'min

Yarattıklarına güven veren

El-Müheymin

8. El-Müheymin

İnsanların bütün yaptıklarını bilen, koruyan, görüp gözeten

El-Aziz

9. El-Aziz

Üstün, güçlü, kuvvetli, galip, şerefli, değerli, melik

El-Cebbar

10. El-Cebbar

Emir ve yasaklarını, hüküm ve kararlarını kullarına yaptırmaya gücü yeten, azgın ve zalimleri kahredici, dertlere derman olan, yaraları sarıp onaran, yarattıklarının hallerini düzelten

El-Mütekebbir

11. El-Mütekebbir

İhtiyaç ve noksanlığı gerektiren her şeyden münezzeh, pek yüce ve ulu

El-Halık

12. El-Halık

Her şeyi yaratan

El-Bari

13. El-Bari

Yaratan, örneği olmadan varlıkları îcat eden

El-Musavvir

14. El-Musavvir

Yarattıklarına şekil ve özellik veren

El-Gaffar

15. El-Gaffar

Çok affeden, çok bağışlayan, günah ne kadar çok olursa olsun yine bağışlayan

El-Kahhar

16. El-Kahhar

Yenilmeyen, daima galip gelen

El-Vehhab

17. El-Vehhab

Karşılıksız çok nimet veren, ikram ve ihsanda devamlı olan lütfu,, ihsanı ve rahmeti bütün kulları kuşatan

Er-Rezzak

18. Er-Rezzak

Bol nimet, maddî ve manevî rızık veren

El-Fettah

19. El-Fettah

En âdil hüküm veren iyilik kapılarını açan

El-Alim

20. El-Alim

Her şeyi çok iyi bilen, anlayan ve tanıyan

El-Kabid

21. El-Kabid

Dilediğine rızkı daraltan, ölüm zamanı gelenlerin ruhlarını kabzeden

El-Basit

22. El-Basit

Dilediğine rızkı bol veren

El-Hafid

23. El-Hafid

Şan, şeref ve itibar bakımından kâfirleri alçaltan, değersiz yapan, cezalandıran

Er-Rafi

24. Er-Rafi

Peygamber ve müminlerin itibar, şan ve şereflerini artıran, göğü yükselten

El-Mu'izz

25. El-Mu'izz

İzzet ve şeref, güç ve kuvvet, itibar ve şeref veren, aziz yapan

El-Müzill

26. El-Müzill

Boyun eğdiren, zelil eden, alçaltan

Es-Semi

27. Es-Semi

Her sözü, bütün konuşulanları en iyi işiten, duyan

El-Basir

28. El-Basir

Aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi gören

El-Hakem

29. El-Hakem

Hüküm veren, son kararı veren

El-Adl

30. El-Adl

Adil, insaflı, her şeyi yerli yerinde yapan, her şeyi hak ve doğru olan

El-Latif

31. El-Latif

Yarattıklarına karşı yumuşak davranan, çok merhametli, çok lütufkâr, ihsan sahibi, insanlara hak ettiklerinden fazlasını veren her şeyin detayını, sırlarını en iyi bilen, işleri çok hassas düzenleyen, gözle görülmeyen

El-Habir

32. El-Habir

Her şeyden haberdar olan, gizli âşikâr her şeyi bilen, haber veren

El-Halim

33. El-Halim

Çok sakin, hemen öfkelenmeyen, kızmayan, heyecanlanmayan, acele etmeyen hoşgörülü, teenni ile hareket eden

El-Azim

34. El-Azim

Zatı, isim, sıfat ve fiilleri itibariyle pek ulu, büyük, yüce

El-Gafur

35. El-Gafur

Çok affeden, çok bağışlayan

Eş-Şekur

36. Eş-Şekur

İbadet eden kullarının mükâfatlarını bolca veren, az çok her itaati ödüllendiren

El-Aliyy

37. El-Aliyy

Şanı, şerefi, izzeti ve kudreti yüce olan

El-Kebir

38. El-Kebir

Zatı, isim ve sıfatları, şanı ve şerefi, kadri ve kıymeti, değer ve izzeti pek yüce, ulu ve büyük

El-Hafiz

39. El-Hafiz

Varlıkları yok olmaktan koruyan

El-Mukit

40. El-Mukit

Her şeye gücü yeten, rızık veren, yapılanları bilen, koruyan, mükâfat veren

El-Hasib

41. El-Hasib

İnsanları sorgulayan, hesaba çeken

El-Celil

42. El-Celil

Ulu, kudretli, yüce, azamet ve Kibriya sahibi

El-Kerim

43. El-Kerim

Değerli, şerefli, çok nimet veren, nimet ve ihsanı bol olan

Er-Rakib

44. Er-Rakib

İnsanların hallerini, sözleri, yaptıklarını ve davranışlarını bilen, haber alan, murakabe edip koruyan

El-Mucib

45. El-Mucib

Duaları, istekleri, dilekleri kabul eden, ihtiyaçları karşılayan, sıkıntıları gideren

El-Vasi

46. El-Vasi

Güçlü, kuvvetli, ilim ve merhameti her şeyi kuşatan, bütün yaratıklara rızık veren, nimet ve ihsanı bol olan

El-Hakim

47. El-Hakim

Hikmet sahibi, her işi, emri ve yasağı yerli yerinde olan

El-Vedüd

48. El-Vedüd

Müminleri çok seven, kulları tarafından çok sevilen

El-Mecid

49. El-Mecid

Çok şerefli, çok itibarlı

El-Ba'is

50. El-Ba'is

Kıyamet kopunca ölüleri dirilten, mahşer yerine sevk eden, uyarıcı ve müjdeci olarak peygamber gönderen, kıyamette şahitler getiren

Eş-Şehid

51. Eş-Şehid

Her şeye muttali olan, her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan, her yerde hazır nazır olan, hiçbir şey kendisinden gizlenemeyen, bütün sırlara vakıf olan, her şeyi murakabe eden

El-Hakk

52. El-Hakk

Varlığı, ilah ve rab oluşu hak olan, eşyayı var eden hakkı ızhar eden, mülk sahibi, yok olmayan, varlığında şüphe bulunmayan, âdil

El-Vekil

53. El-Vekil

Güvenilen, koruyucu, yardım eden, görüp gözeten, her şeyin Malikî ve yöneticisi

El-Kaviyy

54. El-Kaviyy

Kuvvetli, kudretli, her şeye gücü yeten

El-Metin

55. El-Metin

Çok kuvvetli, çok dayanıklı, âcizliği, za'fiyeti ve tembelliği olmayan

El-Veli

56. El-Veli

Dost, seven, görüp gözeten, yardım eden

El-Hamid

57. El-Hamid

Çok övülen, övgüye layık olan

El-Muhsi

58. El-Muhsi

İnsanların bütün yaptıklarını, olup biten her şeyi bilen ve koruyan

El-Mübdi

59. El-Mübdi

Varlıkları ilk defa yaratan

El-Mu'id

60. El-Mu'id

Canlı varlıkları ölümlerinden sonra dirilten, yeniden yaratan

El-Muhyi

61. El-Muhyi

Varlıklara hayat veren, onları yaşatan, ölümlerinden sonra dirilten

El-Mümit

62. El-Mümit

Varlıkların hayatlarına son veren, canlarını alan

El-Hayy

63. El-Hayy

Yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezelî ve ebedî olan

El-Kayyum

64. El-Kayyum

Zatı ile kaim olan, ezelî ve ebedî, her şeyin varlığı kendisine bağlı, uykusu ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan, ihtiyaçlarını üstlenen

El-Vacid

65. El-Vacid

Zengin, hiç bir şeye muhtaç olmayan, her şeyin sahibi, her şeye gücü yeten

El-Macid

66. El-Macid

Şan ve şeref sahibi, hayır ve ihsanı, kerem ve lütfu bol olan

El-Vahid

67. El-Vahid

Zatında, isim ve sıfatlarında eşi ve benzeri bulunmayan, tek olan

Es-Samed

68. Es-Samed

Her şeyin kendisine muhtaç olduğu, yöneldiği, her dilek ve isteğin mercîi; hiç eksiği, kusuru ve ihtiyacı olmayan ulu, şanlı, dosdoğru, âdil ve güvenilir

El-Kadir

69. El-Kadir

Güçlü, kuvvetli, her şeye gücü yeten, istediğini istediği gibi eksiksiz, kusursuz ve tam yapabilen

El-Muktedir

70. El-Muktedir

Güçlü, kuvvetli, istediğini istediği gibi yapan

El-Mukaddim

71. El-Mukaddim

Öne alan

El-Muahhir

72. El-Muahhir

Geriye bırakan

El-Evvel

73. El-Evvel

Öncesi olmayan, yaratılmamış, ezelî ve kadîm tek varlık

El-Ahir

74. El-Ahir

Varlığının sonu olmayan, ölümsüz, ebedî ve bâkî olan

Ez-Zahir

75. Ez-Zahir

Varlığı her şeyden âşikâr olan, her şeye galip gelen her şeyden yüce olan

El-Batın

76. El-Batın

Mâhiyeti akıl ile idrâk olunamayan, haya ile tahayyül edilemeyen, her şeyin iç yüzünü, sırlarını bilen

El-Vali

77. El-Vali

Koruyup gözeten, yardım eden, işleri deruhte eden

El-Mute'ali

78. El-Mute'ali

Aşkın, pek yüce, ulu, eksik ve noksanlıklardan berî olan

El-Berr

79. El-Berr

İyilik eden, çok lütüfkâr, çok merhametli, çok şefkatli

Et-Tevvab

80. Et-Tevvab

Tevbeleri çok kabul eden, sürekli tevbeleri kabul eden

El-Müntekim

81. El-Müntekim

Suçluları cezalandıran

El-Afüvv

82. El-Afüvv

Çok affedici, çok bağışlayan

Er-Rauf

83. Er-Rauf

Çok merhametli, çok şefkatli, çok acıyan

Malikül Mülk

84. Malikül Mülk

Mülkün sahibi

Zül Celali Vel İkram

85. Zül Celali Vel İkram

Azamet ve kibriya, ikram ve ihsan sahibi

El-Muksit

86. El-Muksit

Adil, hakla hükmeden

El-Cami

87. El-Cami

Kıyamette insanları bir araya toplayan, cem eden

El-Ganiyy

88. El-Ganiyy

Zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan

El-Muğni

89. El-Muğni

İnsanlara mal mülk veren, onları zengin yapan, cömert, nimet sahibi

El-Mani

90. El-Mani

İstediği şeye engel olan, koruyan, kurtaran, yardım eden

Ed-Darr

91. Ed-Darr

Zarar veren şeyleri yaratan, âsileri zarar vererek cezalandıran

En-Nafi

92. En-Nafi

Faydalı şeyleri yaratan, bütün yaratıklara faydası olan

En-Nur

93. En-Nur

Aydınlatıcı, ışık verici

El-Hadi

94. El-Hadi

Hidayet eden, doğru yolu gösteren

El-Bedi

95. El-Bedi

Bir şeyi nümûnesi olmadan yaratan, vâr eden, îcât eden

El-Baki

96. El-Baki

Sonlu ve ölümlü olmayan, varlığı sürekli olan, ebedî

El-Varis

97. El-Varis

Bütün varlıkların sahibi, bâkî, ebedî ve dâim olan her şey kendisine dönen

Er-Reşid

98. Er-Reşid

Her işinde isabetli olan, doğru yolu en iyi gösteren

Es-Sabür

99. Es-Sabür

Çok Sabırlı